Mesterlærere i erhvervsuddannelser

Dette projekt tager udgangspunkt i et ønske om bedre kobling mellem skole og praktik for unge elever med boglige vanskeligheder og forskellige typer af særlige behov.

Projektet forløb fra januar 2013-marts 2015

Baggrunden for projektet var et ønske om at tilnærme de to læringsrum – skole og praktik til hinanden ved at bringe elevernes læring fra praktikken endnu mere ind i uddannelsen. Der er taget udgangspunkt i praktikforløbene på Havredal.

Projektp1

Fokus er på praktikforløbene set fra mesterlærernes/praktikværternes side, og der er indsamlet undersøgelses materiale bl.a. bestående af interviews med mesterlærere, som har varierende erfaringer med at have elever fra

Det ny Havredal i praktikforløb samt observationer af eleverne under deres praktikforløb.

Udover ønsket om bedre at koble de to læringsrum var intentionen at projektet også skulle klæde mesterlærerne bedre på til rollen som praktikværter.

Rationalet bag ønsket om at bringe elevernes læring fra praktikken mere ind i undervisningen på uddannelsen var, at meget af læringen på praktikstederne kan være vanskelig at gøre til genstand for systematisk refleksion, når eleverne kommer hjem fra praktikopholdene og genoptager undervisningen på Det ny Havredal.

Denne problemstilling er generel for store dele af erhvervsuddannelsesområdet, hvor det ofte fremhæves, at læringsrummene fra praktikken og skolen med fordel kunne nærme sig hinanden.

Hjørnestenen i erhvervsuddannelserne er, at der veksles mellem skole og praktik. Formålet er at skabe mulighed for at koble teori og praksis. Denne kobling motiverer eleverne for at lære ligesom den understøtter deres evne til at lære. Derfor er det helt centralt, at der etableres muligheder for at relatere til den mere teoribaserede undervisning fra skolen, mens eleverne er i praktik, og at elevernes læring og erfaringer fra praktikforløbene omvendt integreres i undervisningen på skolerne. Projektp2

Intentionerne om bedre koblinger mellem skole og praktik er ligeledes en markant del af den erhvervsuddannelsesreform, som blev vedtaget i 2014.

På erhvervsuddannelserne knytter der sig i forvejen nogle definerede, men varierende læringsmål og uddannelsesplaner til de praktikforløb, som eleverne er i. Det samme gør sig gældende omkring praktikforløbene på Det ny Havredal.

I indeværende projekt blev der afprøvet nogle forskellige tiltag i forbindelse med elevernes praktikforløb, som alle havde til hensigt at tilnærme de to læringsrum til hinanden ved at skærpe opmærksomheden omkring læringen i praktikken.

Projektp4

Det var projektets oprindelige ambition at uddanne mesterlærere i rollen som praktikværter. Imidlertid måtte vi ret hurtigt erkende, at det ikke var realistisk at forvente, at praktikværterne havde tid til at indgå i et decideret uddannelsesforløb til praktikværter.

Vi har i stedet udformet en uddannelsesplan, som derfor er målrettet praktik koordinatorer på erhvervsskolerne, idet de har en central rolle i at kvalificere praktikværter og skabe nogle gode rammer for praktikanternes praktikforløb.

Projektet har endvidere udviklet et inspirationsmateriale (praktikvært guide) af uddannelsesplanen, hvor målgruppen er praktikværterne

Formålet er at skærpe praktikværtens opmærksom mod den særlige målgruppe, læringsmetoder, værdisæt m.v.

Bilag: