Undersøgelse af den pædagogiske praksis på Havredal

Thomas Szulevicz (Cand.Psych, Ph.d.) lavede et Ph.d. projekt på Havredal for at undersøge den pædagogiske praksis på den del af skolen, som dengang hed ’Havredal Praktiske Landbrugsskole’. Han ønskede at finde ud af, hvordan det kunne være, at Havredal havde succes med:

  • At uddanne elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
  • At udsluse dem til arbejdsmarkedet bagefter.

Metode

Thomas var særligt interesseret i hvordan indlæringen foregik og undersøgte derfor praksissen på holdene, primært i kostalden. Han observerede undervisningen over 30 måneder (primært i de første 14 måneder af projektet), og der blev lavet kvalitative interviews med 12 elever og 7 lærere. Der blev også lavet 2 videoobservationer af en elevs oplæringsforløb i malkegraven. 

Resultater

Han fremhæver særligt 4 pointer:

  1. En landbokulturel pædagogisk praksis

Havredal er et rigtigt landbrug, og det gør, at eleverne indlejres i en kulturel praksis, som er væsentlig for deres indlæring. Det betyder, at eleverne ikke kun lærer de landbrugsfaglige færdigheder, men også lærer at forstå sig selv ift. den kulturelle praksis, der finder sted i et landbrug. De udvikler derved deres identitet som deltagere i den landbrugskulturelle praksis. Man kan også sige, at de lærer, hvordan man er medarbejder på et landbrug.

  1. Rammerne skaber gode betingelser for læring

Han argumenterer for, at de fysiske rammer har indflydelse på den læring, der finder sted. Det at undervisningen på Havredal finder sted i praksis (fx i stalden, i malkegraven osv.) gør, at eleverne lettere kan aflæse formålet med de opgaver, de skal løse (og lære om). Det er simpelthen nemmere for dem dels af afkode meningen med opgaverne, dels at afkode hvad de skal. Dette mindsker indlæringsvanskelighedernes betydning.

  1. Læring foregår over tid, over kontekster og ift. hver enkelt elev

Læring foregår desuden over tid og over forskellige kontekster samt fra hver elevs personlige ståsted. Eleverne deltager fx på flere forskellige hold, og de fysiske rammer på de forskellige hold vil give forskellige betingelser for læring. Elevernes personlige ståsted har betydning for, hvordan den landbrugskulturelle identitet fortolkes og forhandles af hver enkelt elev.

  1. Boglig undervisning

De boglige forløb på Havredal flyttes så vidt muligt ud i praksis, sådan at de indlejres i den praktiske undervisning. Dette gør, at eleverne kan klare den boglige undervisning til trods for deres indlæringsvanskeligheder. Det er desuden tydeligt, at elevernes indlæringsvanskeligheder tager sig forskelligt ud alt efter, hvilken læringskontekst de er en del af.

Se kort resumé af afhandlingen her: Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder