INformation til kommuner

Hjemkommunen forbliver handlekommune, og kommunen forpligter sig til i den periode, hvor eleven er indskrevet på Havredal Praktiske Uddannelser, at dække den kommunale andel af udgifterne, selvom eleven under uddannelsen har folkeregister adresse i Viborg Kommune.
Harmonikaindhold

Ophold og uddannelse på Havredal kan fx ske igennem:

 • STU forløb (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
 • Revalideringsforløb i henhold til Aktivlovens § 46
 • Opkvalificeringsforløb i henhold til Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 14
 • Anbringelse eller ophold i henhold til Barnets Lov § 35, § 32, § 46 og efter bestemmelserne om efterværn Barnets Lov § 114, stk. 1
 • Ophold i henhold til Servicelovens §§ 85 eller 107

Havredal Praktiske Uddannelser er godkendt i henhold til Serviceloven for unge i alderen fra 16 – 25 år.

Havredal Praktiske Uddannelser er under tilsyn af Socialtilsyn Midt. Se den nyeste rapport på tilbudsportalen (kræver login)

Optagelsesprocedure

Et muligt forløb på Havredal starter altid med en rundvisning af eleven samt evt. forældre, vejleder, sagsbehandler eller andre relevante personer.

Herefter kan der, hvis den unge ønsker det, aftales en uges praktik. Her har den unge og skolen mulighed for at se hinanden an. Når praktikopholdet er gennemført, vurderer skolen, om eleven tilhører målgruppen. Der gives skriftligt tilsagn om optagelse. 

Når der foreligger en bevilling fra de kommunale myndigheder, afholdes der et visitationsmøde. På visitationsmødet laves der i samarbejde med de offentlige myndigheder aftaler for indskrivning. Herefter udarbejder skolen en samarbejdsaftale, der er underskrevet inden, eleven starter.

De økonomiske betingelser for et ophold på Havredal er:

Hjemkommunen forbliver handlekommune, og kommunen forpligter sig til i den periode, hvor eleven er indskrevet på Havredal Praktiske Uddannelser, at dække den kommunale andel af udgifterne, selvom eleven under uddannelsen har folkeregisteradresse i Viborg Kommune.
Der udarbejdes som regel delegationsaftale med Viborg Kommune, således at hjemkommunen forbliver både handle- og betalingskommune for den unge, uanset målgruppe.

Opholdsbetalingen opkræves direkte ved kommunen.

For uddannelsesforløb jf. reglerne om STU eller LAB:

Grundbeløb for faglig uddannelse, erhvervstræning m.m.: 25.249 kr. pr. måned.

Takstbetaling for ophold efter Servicelovens §§ 85 eller 107, Barnets Lov §§ 32, 35, 36 eller 114, stk. 1:

Grundtakst pr. døgn for ophold er 12.712,50 kr. pr. måned.

Grundtaksten inkluderer:

 • Morgen- og aftenvagt samt fælles aftensmad med pædagogisk personale alle hverdage og weekender
 • Weekendvagt (18 timer pr. weekend)
 • Nattevagt søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 21-06
 • Aften- og fællesaktiviteter med personale alle hverdage og weekender
 • Løbende udviklingsplaner med eleven (målskema, stress-sårbarhedsmodel og kompetenceprofil) minimum hver 3. måned
 • Udfærdigelse af statusbeskrivelser og øvrig dokumentation – minimum hver 6. måned (eller efter ønske fra kommunen)
 • Supervision af personale
 • Opfølgningsmøder med kommunen – minimum hver 6. måned (eller efter ønske fra kommunen)
 • Øvrige faste omkostninger, administration m.v.

Derudover kommer en individuel takst på 406,50 kr. pr. ATA time for individuel, pædagogisk støtte.

Individuel, pædagogisk støtte inkluderer:

 • Hverdagens praktiske gøremål;– Oprydning, rengøring, indkøb, madlavning, tøjvask m.v.
 • Personlig hygiejne
 • Personligt helbred
 • Individuelle samtaler
 • Ledsagelse til møder og aftaler med sundhedsvæsen
 • Selvforståelse og selverkendelse
 • Støtte til at kunne fungere i et fritidsliv
 • Støtte til at kunne fastholdes i uddannelse eller arbejde
 • Kontakt med sundhedsvæsen og offentlige myndigheder
 • Forældrekontakt- og samarbejde, hvis ønske og samtykke fra den unge
 • Administration af økonomi, e-Boks, Mit-ID m.v.

Priserne for husleje og kost er i 2024:

 • Husleje: 2.352 kr. pr. måned. 
 • Kost: 1.563 kr. pr. måned. 
 • Depositum: 100 kr. pr. måned. 

Fællesudgifter til internet, el, vand, varme m.v. er indeholdt i huslejen.

Rengøringsmidler, toiletpapir, vaskemiddel m.v. er indeholdt i kostbetalingen.

Betalingen for kost, husleje og depositum kan enten være egenbetaling direkte til Havredal eller igennem egenbetaling hos kommunen.

Afslutning af uddannelsesforløbet

Forud for uddannelsens afslutning vil der blive indkaldt til en drøftelse med henblik på afklaring af erhvervsplacering og muligheder. Der vil fra Havredals side være støtte til, at eleven opnår ansættelse i det hjemkommunale miljø. Derfor forventes støtte fra kommunen til erhvervelse af den nødvendige støtte og opfølgningsbistand i forbindelse med udslusning fra skolen.

Så længe eleven har brug for støtte og vejledning fra Havredal, forbliver hjemkommunen betalingskommunen.

Opsigelse:

Hvis uddannelsesaftalen afbrydes i utide, opsiges aftalen med en måneds varsel. Kommunen er forpligtiget til at betale måneden ud samt opsigelsesmåneden.

Havredal Praktiske Uddannelser indkalder til 4 statusmøder i løbet af elevens skoleophold, og i forbindelse hermed udarbejder vi også statusbeskrivelser.

Disse statusskrivelser tager udgangspunkt i skabelonen for STU-uddannelsesplanen, som UU-vejleder og Havredal har et fælles ansvar for at udfylde løbende igennem forløbet.

Alle statusser bygger for uddannelsesdelens vedkommende på månedlige evalueringer af undervisningen, hvor både eleven og faglæreren (eller praktikværten) har deltaget. Tilsvarende evalueres botræningen sammen med eleven, kontaktlæreren og huslæreren i forbindelse med statusskrivelsen. Handleplanerne bliver selvfølgelig evalueret, og der formuleres nye mål for den kommende periode.

Første statusmøde: opstartsstatus

Dette møde foregår efter de første tre måneder, som er en introduktionsperiode, hvor eleven har været på forskellige hold. Til mødet evaluerer vi introduktionsforløbet og forholder os til, om det stadig er det rigtige for eleven at tage sin uddannelse på Havredal.

Andet statusmøde: midtvejsstatus

Dette møde afholdes ca. et år efter opstartsmødet, og vi evaluerer forløbet indtil da og planlægger eventuelle ændringer af forløbet, ligesom der udfærdiges nye mål for den kommende periode. Vi begynder også så småt at forholde os til fremtiden efter skoleforløbet. 

Tredje statusmøde: afsluttende status

Det tredje statusmøde afholdes ved starten af 3. år. Den er afsluttende i den forstand, at der er fokus på afslutning af skoleforløbet. Samtidig kigges der fremad til tiden efter Havredal, så der kan blive lagt en god udslusningsplan. I denne status er der fokus på, hvilke skånehensyn, der er nødvendige for, at eleven vil kunne fungere i sit kommende arbejds- og fritidsliv. Dvs. hvilke kompetencer har eleven, og hvad skal der til for, at eleven kan frigøre dette potentiale og føre et så selvhjulpent liv som muligt.

Fjerde statusmøde: udslusningsstatus

Udslusningsstatussen afholdes ca. 5 måneder inden uddannelsen er helt færdig. Dette passer med, at eleven typisk på dette tidspunkt fraflytter skolen og starter op i den afsluttende praktik.

Der bliver til dette møde udarbejdet en arbejdsevnebeskrivelse ud fra den afsluttende praktik. Hvis der er behov for støtte i eget hjem, vil der også blive udfærdiget en beskrivelse af dette.​

På Havredal arbejder vi arbejdsmarkedsrettet og helhedsorienteret. Det betyder, at elevens udslusning fra skole til fremtid med bolig, job og fritid er en integreret del af den unges forløb på Havredal.

Det indebærer, at vi i den sidste del af den unges uddannelse begynder at forholde os til, hvad der skal ske, når opholdet slutter. Typisk vil eleven overgå til udslusningsteamet et år før forløbets afslutning, hvorefter arbejdet med fremtiden planlægges, og ½ år inden uddannelsen er færdig, flytter eleven som oftest i egen bolig, og udslusningspraktikken startes op. Udslusningslæreren følger op hos praktikværten og yder støtte i elevens eget hjem ca. 1 gang ugentligt alt efter behov.

Der etableres naturligvis et tæt samarbejde med elevens sagsbehandlere og alle andre relevante parter, så der kan findes de bedste løsninger på elevens fremtid som muligt. Vi hjælper også med at belyse sagen bedst muligt, fx udarbejder vi arbejdsevnebeskrivelser til brug for rehabiliteringsteamet.

Vi afleverer ca. 90% af vores unge i job efter endt uddannelse (typisk et flexjob).​

SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

Havredal Have og Anlæg er opstået, ved at uddannelsesinstitutionen Havredal har brug for en praktik, som er i tæt nærhed til skolens personale, men hvor eleverne alligevel kommer tættere på virkeligheden.

Når man benytter Havredal Have og Anlæg skal man være opmærksom på, at arbejdet kan foregå i et langsommere tempo end sædvanligt, fordi uddannelsen integreres i arbejdsprocessen, men slut resultalt vil være det samme som andre anlæg virksomheder.

Ved at anvende Havredal Have og Anlæg benyttes arbejdskraft inden for det rummelige arbejdsmarked.

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.