Uddannelses- og beskæftigelsestilbud

Harmonikaindhold

Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse bliver i daglig tale omtalt som en STU. STU’en er en skræddersyet ungdomsuddannelse, der retter sig mod unge med særlige behov. Det er unge, der ikke kan følge de traditionelle og ordinære uddannelser, blandt andet fordi de har boglige- og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. STU-uddannelsen på Havredal Praktiske Uddannelser tilgodeser hver enkelt ung, fordi den bliver tilrettelagt individuelt efter den unges behov, kompetencer og styrker. Der er altså ikke to forløb, der er ens. Uddannelsen kan bygges op omkring flere fag og aktiviteter, som er illustreret herunder.

STU’ens målgruppe

STU’ens målgruppe er unge i alderen 16-25 år, som har særlige behov. De særlige behov skyldes ofte boglige-, indlærings- eller funktionsmæssige vanskeligheder. STU’en er derfor en god løsning til unge, der har brug for, at der bliver taget særlige hensyn til dem. STU’en kan udvikle deres kompetencer og styrker – og i sidste ende gøre dem klar til et arbejde eller en ordinær uddannelse.

Optagelse og visitering til STU’en

På Det ny Havredal synes vi, at alle unge med særlige behov skal have muligheden for at komme i et STU-forløb. Det er dog primært den unges UU-vejleder, der vurderer og tager stilling til, om den unge er i målgruppen til en STU. Er det tilfældet, laver vejlederen en uddannelsesplan og en indstilling til et STU-forløb. Indstillingen bliver efterfølgende behandlet i et visitationsudvalg i den unges handlekommune. Kommunen tager så stilling til, om den unge må bevilges et STU-forløb.

 

Ressourceforløbet, som Havredal Praktiske Uddannelser tilbyder, er et helhedsorienteret forløb, der skal hjælpe den unge med at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. På Havredal Praktiske Uddannelser former vi et realistisk forløb, som både tager hensyn til den unges arbejdsevne, uddannelse, sociale og sundhedsmæssige forhold. Den unges ressourcer og egne mål lægger dagsordenen for ressourceforløbet.

Forløbet

Et ressourceforløb er et længerevarende forløb, der typisk varer mellem minimum 1 år til maksimum 5 år. Ressourceforløbet er ikke en uddannelse, men i højere grad en ressourceopbygningsproces. Vi tager udgangpunkt i de ressourcer, som den enkelte har og videreudvikler disse i et tværfagligt og helhedsorienteret forløb. Forløbet kan inkludere arbejdstræning, botræning og vejledning, som skal udvikle og opkvalificere den unges ressourcer og i sidste ende sikre, at den unge kan tilknyttes arbejdsmarkedet eller en uddannelse.

Ressourceafklaringsforløb

For at kunne tilrettelægge et givtigt ressourceforløb, skal den unge først igennem et afklaringsforløb. Her tester vi den unges styrker og kompetencer og hjælper den unge med at afklare, hvad han/hun gerne vil. Herefter tilrettelægger vi et individuelt ressourceforløb, som tager udgangspunkt i og passer til de ressourcer, den enkelte unge har.

Ressourceforløbets målgruppe

Ressourceforløbets målgruppe er unge mennesker i alderen 18-30 år med særlige behov. Den unge har ofte komplekse problemer, som ikke kan løses gennem ordinære indsatser og har derfor brug for en længerevarende, helhedsorienteret indsats for at kunne nærme sig arbejdsmarkedet. Den unges særlige behov kan være begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Grundet disse vanskeligheder kan han/hun ikke leve op til erhvervslivets eller uddannelses-institutionernes krav. Derfor er det nødvendigt med et særligt tilrettelagt ressourceforløb, som kan udvikle den unges ressourcer.

Man kan også få en uddannelse på Havredal Praktiske Uddannelser, hvis man er på revalidering. Nedenfor ses de fag og aktiviteter, som forløbet kan indeholde. Der vil altid blive lavet en individuel plan med udgangspunkt i de særlige ønsker, behov, styrker og kompetencer, som den enkelte har.

Afklaringsforløbet

Et STU-forløb begynder med et afklaringsforløb, hvor den unge og en tilknyttet STU-vejleder afklarer elevens kompetencer, ønsker og muligheder. Den unge bliver testet og afklaret både på sit boglige og faglige niveau, på indlæringsevnen og på sin motorik.

Havredals afklaringsforløb er tilrettelagt således, at det fra start til slut er dybdegående og detaljeret. Det gør vi for at sikre, at den unge får et forløb, der passer præcist til ham/hende. Afklaringsforløbet varer typisk op til 12 uger. Med udgangspunkt i afklaringsforløbet bliver der efterfølgende udformet en uddannelsesplan for hele STU-forløbet. Det sker i samarbejde mellem eleven, forældre og den unges UU-vejleder.

Afslutning af uddannelse

Når den unge er færdig på med sit forløb (typisk efter 3 år), får han/hun et kompetencebevis, der beskriver forløbet og de kompetencer, den unge har opnået i løbet af uddannelsen. Her vil vi typisk også vedlægge de udtalelser, der er fra eventuelle praktiksteder og de kursusbeviser og certifikater, som den unge har opnået i forbindelse med undervisningen.

Udslusning

Når den unge har været elev på Havredal i 2½ år, peger vedkommende på det sted på landkortet, hvor han eller hun ønsker at bo og arbejde efter endt uddannelse. Ud fra elevens interesse og faglige formåen finder vore jobkonsulenter et praktiksted, hvor det er sikret, at eleven kan få ansættelse efter endt uddannelse. Eleven er som regel i to til tre ugers forudgående praktik på det sted, konsulenten har fundet, for at sikre, at eleven og arbejdsstedet passer sammen.

Samtidig med at der findes en arbejdsplads, findes der også en bolig til den unge. I starten af den afsluttende praktikperiode besøger jobkonsulenten typisk eleven en gang om ugen enten på arbejdsstedet eller i boligen – afhængig af elevens grad af selvhjulpenhed. I udslusningen arbejdes der desuden med at sikre den unge et socialt netværk samt fritidsaktiviteter.

Der laves altså en individuel udslusningsplan for hver ung, der sikrer, at der er et sikkerhedsnet under den unge, når han/hun er færdig hos os. Det vil sige, at der i slutningen af den unges uddannelse bliver lagt en plan for, hvad skal der ske fremadrettet. Her inddrager vi alle de relevante parter.

Der kan i særlige tilfælde laves forløb for erhvervsafklaring på Havredal. Som udgangspunkt er de unge delvis afklarede, når de starter op som elev på skolen, men vi er selvfølgelig med på en dialog omkring mulighederne i hver enkelt sag.

Afklaringen vil tage udgangspunkt i de eksisterende værksteder og i et tæt samarbejde med de ca. 50 virksomheder, som vi arbejder sammen med i lokalområdet.

Vi kan fx lave afklaringsforløb indenfor:

  • Heste
  • Svin
  • Kvæg
  • Mark og maskiner
  • Vedligeholdelse af haver og grønne områder

På Havredal Praktiske Uddannelser kan man også få et forløb i henhold til reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 14.

Dette forløb kan suppleres med støtte i henhold til Servicelovens §§ 85 eller 107.

Alle unge bosat på Havredal deltager i botræningen på skolen.
Bodelen kan fx være aftalt med kommunen efter Servicelovens §41, §52a eller §66.​

Ring for en dialog om, hvordan det kan gøres – telefon: 86662230

Alle unge bosat på Havredal deltager i botræningen på skolen.
Bodelen er aftalt med kommunen fx. efter Servicelovens §85.

Ring for en dialog om, hvordan det kan gøres – 86662230

Særlige tilbud på Havredal

Harmonikaindhold

På Havredal tager vi altid udgangspunkt i hele individet, og dette gælder også i botræningen, hvor vi arbejder helhedsorienteret. Dette betyder, at vi arbejder med hele elevens tilværelse, både de praktiske dimensioner i en husholdning (fx rengøring og økonomi), de personlige dimensioner (fx hygiejne og sundhed), de sociale og psykiske dimensioner (fx selvforståelse, selvværd og samvær med andre) såvel som politisk/kulturel dannelse (fx demokratiforståelse).

Der tages altid udgangspunkt i, hvem hver enkelt ung er, og hvilke udfordringer, den unge har; og ud fra dette besluttes det, hvad der skal arbejdes særligt meget med. Fordi alle mennesker er forskellige, også mennesker med de samme slags udfordringer, vil der aldrig være to botræningsforløb, der er ens; og der vil altid blive justeret løbende på de pædagogiske mål og metoder, alt efter hvilke behov der identificeres hos den unge.

I det nedenstående kan du få et indblik i, hvordan der arbejdes med botræningen. 

Målsætning

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til. Målsætningen er desuden at klargøre eleven til arbejdsmarkedet på de rette vilkår samt at sikre eleven en bolig, der matcher dennes behov med særligt fokus på et socialt og professionelt netværk og et aktivt og meningsfuldt fritidsliv.

Vores aftenskole har en række fritids-tilbud, som de unge kan benytte sig af. Fx motorlære, fitness, mountainbike, musik og fodbold. Herudover er der en række muligheder i lokalsamfundet og/eller Viborg (fx håndbold og fodbold), hvis de unge ønsker at deltage her. Som minimum skal man vælge 1 fritidstilbud, så man som ung på Havredal også lærer at skabe sig et sundt fritidsliv.

Skolen har et samarbejde med en lokal kørelærer, der er vant til at hjælpe unge med særlige behov til at få kørekort. Når en elev tager kørekort på Havredal, kan vi således støtte op om dette.

Hvis man skal tage kørekort til scooter, foregår det i Viborg. Vi er selvfølgelig også behjælpelige med at støtte op om dette.

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.